REGULAMIN KONKURSU

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

konkurs tempdrop

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą “Co Tempdrop zmienił w Moim życiu?”.
2. Organizatorem Konkursu jest Fielo Paweł Chodkiewicz, ul. Gruntowa 8c m 36, 15-706 Białystok
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie www.zaplanujrodzine.pl i na profilu Facebook-owym (https://www.facebook.com/Zaplanujrodzine/) w dniach 27 maja – 10 czerwca 2016 roku (do godziny 12:00 w południe).

§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

§3
NAGRODA

1. Nagrodą w Konkursie jest Opaska Tempdrop (bez sensora) z linii Color w wybranej przez Uczestnika opcji kolorystycznej (Blue lub Khaki) oraz rozmiarze (M lub L) o wartości 90 zł.

2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, wyłoniony przez Komisję Konkursową, który w czasie trwania konkursu
a) napisze opinię o produkcie Tempdrop na stronie sklepu www.zaplanujrodzine.pl
b) na adres kontakt@zaplanujrodzine.pl napisze historię pt.: “Co Tempdrop zmienił w Moim życiu?”.
Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczenia na stronie www.zaplanujrodzine.pl oraz profilach Facebook, Instagram powiązanych z organizatorem przesłanej historii uczestnika konkursu, umieszczając tylko jego Imię/pseudonim, podany w wiadomości.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
Komisja konkursowa po zakończeniu okresu zgłoszeń wybierze najciekawszą odpowiedź nadesłaną spośród wszystkich zgłoszeń.

4. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres kontakt@zaplanujrodzine.pl w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

6. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureata Konkursu na koszt firmy Fileo Paweł Chodkiewicz, na adres wskazany przez Laureata, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.

7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Fileo Paweł Chodkiewicz.

8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.zaplanujrodzine.pl

Share This

Podziel się wpisem

Udostępnij go teraz swoim znajomym